Projekty architektoniczne

Biblioteka Publiczna i Urząd Miejski

Project: Public Library and City Hall

3rd Grand Prix in the competition organized by the Polish Association of Architects:
„Public Library and the Town Hall in Czechowice-Dziedzice”

Location: Czechowice-Dziedzice

The project is divided into three phases included:

In step 1:
Designing the depending on the relevant requirements of the local development plan (including the number of parking spaces). The park was created to develop with various elements of public spaces, such as the amphitheater, fountains, playgrounds and places for recreation. The main idea was to base the design of the two main urban axes defining the main directions of the influx of people. Consider both directions: for public transportation as well as the city center. Soft forms of urban tracks lead to the library facilities and the city council.

KAMarchitects czechowice dziedzice 1 small

In step 2:
Designing the Public Library based on strict financial conditions. Building was supposed to be cheap and easy in execution and also have common elements with the Town Hall scheduled for third stage of competition. Therefore it is simple form of the building and a clear division of functional – spatial. Simplicity also applies to the design and decor. An important element is the use of the facade panels designed to symbolize the book sheets.

KAMarchitects czechowice dziedzice 2 small

In step 3:
Designing the municipal office, as in the case of a library, based on the stringent cost considerations. Building should be inexpensive to implement and at the same time representative. Therefore City Hall consists of simple solids reflecting located inside functions. The central part was lifted in order to create architectural accent and better exposure.

KAMarchitects czechowice dziedzice 3 small

Project made in collaboration with Robert Wizor – Wizor Arte Atelier.

 

Projekt: Miejska Biblioteka Publiczna i Urząd Miejski

Lokalizacja: Czechowice – Dziedzice

Projekt otrzymał 3 nagrodę w konkursie organizowanym przez SARP na „Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach”

W uzasadnieniu napisano:

3 nagrodę przyznano za kompleksowe i spójne opracowanie urbanistyczno – architektoniczne budynku biblioteki, urzędu miasta i parku. Przedstawiona koncepcja wyróżnia się z grupy kilkunastu prac konkursowych o zbliżonych rozwiązaniach.Konkurs podzielony na 3 etapy zakładał:

W etapie 1:
Zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy spełnieniu odpowiednich wymagań miejscowego planu zagospodarowania (między innymi ilości miejsc parkingowych). Na terenie opracowania założono park wyposażony w różne elementy przestrzeni publicznych, takich jak amfiteatr, fontanny, place zabaw a także miejsca do rekreacji i wypoczynku. Głównym założeniem było oparcie projektu o dwie główne osie urbanistyczne wyznaczające najważniejsze kierunki napływu ludzi. Wzięto pod uwagę zarówno dojścia związane z transportem publicznym jak również z centrum miasta. Miękkie formy urbanistyczne ścieżek mają zapraszać do obiektów biblioteki i urzędu miejskiego.

W etapie 2:
Zaprojektowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w oparciu o rygorystyczne uwarunkowania finansowe. Obiekt miał być tani i łatwy w wykonaniu a także posiadać wspólne elementy z Urzędem Miejskim zaplanowanym na 3 etap realizacji. Dlatego zdecydowano się na prostą formę budynku i jasny podział funkcjonalno – przestrzenny. Prostota dotyczy także projektu i wystroju wnętrz. Istotnym elementem jest zastosowanie na elewacji płyt mających symbolizować strony książki.

W etapie 3:
Zaprojektowanie Urzędu Miejskiego, podobnie jak w przypadku biblioteki, w oparciu o rygorystyczne uwarunkowania finansowe. Obiekt miał być tani w realizacji a jednocześnie pełnić funkcję reprezentacyjną. Dlategoteż zaprojektowano budynek składający się z prostych brył odzwierciedlających zlokalizowane wewnątrz funkcje. Centralną część uniesiono w celu uzyskania akcentu architektonicznego i lepszej ekspozycji urzędu.

Projekt wykonany we współpracy z Robertem Wizorem – Arte Wizor Atelier.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *