Projekty architektoniczne

Centrum Kulturalne Psie Pole

Project: Cultural Center

3rd Grand Prix in the competition organized by the Municipality of Wrocław:
„Cultural Center and Library Psie Pole”

Location: Wrocław

The competition task was to design a cultural center containing the municipal library. The main problem was the location of an object in the historic part of the city and varied in terms of functionality as well as building height neighborhood. Very characteristic plot shape, requirements of the investor and the local development plan forced to seek solutions that minimize circulation and maximize the use of space.

psie_pole_kamarchitects_1_SMALL

The building has been formed in accordance with the internal function in a way that best integrate with the existing buildings. Undercutting the corner accentuates the entrance zone and adjust to the bend of the road. In addition, the division of the facade on three levels refers to the context of the environment. Breaking the top floor reduces the optical scale to small-town.

psie_pole_kamarchitects_2_SMALL

A very important element of the project was the use of graphics on the front elevation, which allowed the integration of the entire entrance area and show a main function of the object in a symbolic way.

Using sunscreen vertical panels allows limit the view of the „unwanted” neighborhood (funeral home) and open up the prospect for a historic church and the park. The use of blinds makes north-east elevation view calm and more dynamic in the opposite direction. The divisions on the facade relate to neighboring buildings in a symbolic way – through their increasing, directs the entrance area.

Project made in collaboration with Robert Wizor and Krzysztof Kozusznik.

 

Projekt: Centrum Kulturalne „Psie Pole”

Lokalizacja: Wrocław

Projekt otrzymał 3 nagrodę w konkursie organizowanym przez miasto Wrocław na „Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – Psie Pole przy ul. B. Krzywoustego 286 we Wrocławiu”

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie centrum kulturalnego z miejską biblioteką publiczną we Wrocławiu. Głównym problemem projektowym była lokalizacja obiektu w historycznej zabudowie dzielnicy Psie Pole (ulica Bolesława Krzywoustego jest wpisana do rejestru zabytków) a także zróżnicowane pod względem funkcjonalnym jak i wysokościowym sąsiedztwo. Działka o bardzo charakterystycznym kształcie, wymagania głównego inwestora a także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmusiły do poszukiwania rozwiązań minimalizujących komunikację pionową oraz maksymalizujących wykorzystanie przestrzeni.

psie_pole_kamarchitects_3_SMALL

Bryła budynku została uformowana zgodnie z wewnętrzną funkcją w sposób umożliwiający najlepsze zintegrowanie z istniejącą zabudową. Podcięcie narożnika akcentuje strefę wejściową oraz dopasowanie do załamania ciągu pieszo-jezdnego. Ponadto podział elewacji na 3 poziomy nawiązuje do kontekstu otoczenia. Cofnięta ostatnia kondygnacja zmniejsza optycznie skalę zabudowy do małomiasteczkowej.

psie_pole_kamarchitects_4_SMALL

Bardzo ważnym elementem projektu było zastosowanie grafiki na elewacji frontowej, która pozwoliła na integrację całej strefy wejściowej a także silne umiejscowienie obiektu w kontekście.

Zdecydowano się na zastosowanie pionowych paneli przeciwsłonecznych, które ograniczają widok na „niechciane” sąsiedztwo (dom pogrzebowy) a otwierają perspektywę na zabytkowy kościół wraz z parkiem. Użycie żaluzji pozwoliło również na „uspokojenie” elewacji w widoku północno-wschodnim oraz „ożywienie” w kierunku przeciwnym. Podziały na elewacji odnoszą się do sąsiednich kamienic w sposób symboliczny – poprzez ich zwiększanie, naprowadza się na strefę wejściową.

psie_pole_kamarchitects_5_SMALL

Projekt wykonany we współpracy z Robertem Wizorem oraz Krzysztofem Kozusznikiem.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *