Projekty architektoniczne

Massmedio – Gliwickie Centrum Medialne

We have to boast that we passed today (06/03/2013) our diploma exam at the Faculty of Architecture and Urban Planning of the Silesian University of Technology. Therefore, before we can properly celebrate, a little project update! Congratulations to all graduates!


Project: Medio Center in Gliwice – Massmedio

Location: Gliwice

The theme of our diploma is the design of Media Centre Gliwice Massmedio consists of three main buildings with different functions: a television station, radio station and the Department of Radio and Television.
The idea of ​​combining these objects with each other resulted from the analyzes examples of similar complexes abroad as well as individual objects in Poland. The problem with existing television and radio centers in the country is the lack of qualified technical staff. Each newly employed person, in spite of studies must complete the long course preparing for work. On the one hand there is big gap in this education direction, on the other hand existing universities do not have funds for modern equipment to assist learning.

massmedio_2_small

Hence the idea to combine the function of education and work experience in a complex of buildings. Opportunity to observe and work with a highly qualified staff of radio and television give students great opportunities for growth and competitiveness in the future career. On the other hand, both the TV station and the radio is gaining well-trained future employees. This connection also allows for joint promotion – TV station and radio media as a brand need representative offices and can take patronage of the school building.

massmedio_1_small

The idea of ​​”Massmedio” is based on the interaction of its parts in the spatial, aesthetic concept and, consequently, the design solutions. What distinguishes every building is functional and spatial solutions specific to each function separately. Use strongly linear, simple, dynamic architecture is in its assumption reflect the modernity and flexibility of the solution.
The main goal of ​​the project was a clear functional division and sincere reflection inside function in an external form. In each of the individual buildings we designed a multimedia room, hence the characteristic breakdown of solids.

 

Musimy się pochwalić, że udało nam się dzisiaj (03.06.2013) obronić naszą pracę dyplomową na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej. W związku z tym, zanim zaczniemy porządnie świętować, mały update projektowy! Gratulujemy wszystkim dyplomantom!


Projekt: Massmedio – Gliwickie Centrum Medialne

Lokalizacja: Gliwice

Tematem naszej pracy dyplomowej jest projekt Gliwickiego Centrum Medialnego Massmedio składającego się z 3 głównych budynków o różnej funkcji: stacji telewizyjnej, stacji radiowej oraz Wydziału Radia i Telewizji.

massmedio_3_small

Pomysł połączenia tych obiektów ze sobą wynikł z przeprowadzonych analiz przykładów podobnych kompleksów za granicą oraz indywidualnych obiektów w Polsce. Problemem w istniejących ośrodkach telewizyjnych i radiowych na terenie kraju jest brak wykwalifikowanego personelu techniczno – realizacyjnego. Każda nowo zatrudniona osoba, pomimo ukończonych studiów, musi przejść długie szkolenie przygotowawcze do pracy. Z jednej strony brakuje uczelni kształcących w tym kierunku, a z drugiej strony te której istnieją, nie posiadają funduszy na nowoczesny sprzęt wspomagający naukę.

massmedio_4_smalla

Stąd narodził się pomysł by połączyć funkcję nauczania oraz praktyki zawodowej w jednym kompleksie budynków. Możliwość obserwacji i współpracy z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami radia i telewizji daje studentom ogromne możliwości rozwoju i konkurencyjności w przyszłym życiu zawodowym. Z drugiej strony zarówno stacja telewizyjna jak i radiowa zyskuje dobrze wyszkolonych przyszłych pracowników. Połączenie to pozwala również na wspólną promocję – stacja telewizyjna i radiowa jako marka medialna potrzebują reprezentacyjnej siedziby obejmując swym patronatem obiekt uczelni.

massmedio_5_small

Pomysł „Massmedio” opiera się na współgraniu jego poszczególnych części w zakresie zagospodarowania przestrzeni, koncepcji estetycznej i, w konsekwencji, rozwiązań konstrukcyjnych. To co wyróżnia każdy budynek, to rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, charakterystyczne dla każdej funkcji z osobna. Zastosowanie nadwieszeń i mocno liniowa, prosta, dynamiczna architektura obiektu ma w swoim założeniu odzwierciedlać nowoczesność i elastyczność tego rozwiązania.

massmedio_6_smalla

Główną ideą projektu był jasny podział na strefy funkcjonalne oraz szczere odzwierciedlenie funkcji znajdującej się wewnątrz w zewnętrznej formie. Do każdego z budynków indywidualnych wprowadzono funkcję sali multimedialnej, stąd załamanie bryły na wysokości funkcji sali pokazowej, co ukazywać ma naturalne nachylenie związane z potrzebą uzyskania odpowiedniej przewyżki dla widowni.

massmedio_7_smallDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *